Entrevistas Lengua Kichwa

2009

KI(S)IM_2009_ENT_001

KI(S)IM_2009_ENT_002

KI(S)IM_2009_ENT_003

KI(S)IM_2009_ENT_004

2011

KI(S)IM_2011_ENT_001

KI(S)IM_2011_ENT_002

KI(S)IM_2011_ENT_003

KI(S)IM_2011_ENT_004

KI(S)IM_2011_NAR_001